REGULAMIN SERWISU TOMASZLODKILIVE.PL

 

I.Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin Serwisu, zwany dalej Regulaminem określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego tomaszslodkilive.pl.
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Compas Multimedia Tomasz Słodki, Ul. Mickiewicza 26/99
  46-320 Praszka.
 3. W regulaminie zostały użyte następujące definicje:
  • Serwis - portal internetowy tomaszlodkilive.pl.
  • Umowa - umowa pomiędzy wydawcą serwisu, a Użytkownikiem, którego częścią składową jest Regulamin, Polityka Prywatności oraz  Cennik Usług,
  • Wydawca - Tomasz Slodki Live Ltd, podmiot zarządzający i prowadzący Serwis,
  • Administrator - osoba zarządzająca Serwisem oraz kontami użytkowników Serwisu
  • Moderator - osoba oceniająca jakość komentarzy, dbająca o przestrzegania zasad netykiety w Serwisie
  • Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna posiadająca aktywne konto w Serwisie,
  • Login - indywidualna nazwa użytkownika, dzięki której jest on identyfikowany w Serwisie,
  • Konto - zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu użytkownikowi serwisu. Proces autoryzacji (logowania) wymaga podania Loginu i Hasła,
  • Forum - grupy dyskusyjne, które służą do wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach,
  • Netykieta - zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie,
  • Polityka prywatności - zbiór zasad, który określa ochronę danych osobowych w Serwisie.
 4. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania stron WWW oraz wyświetlania treści multimedialnych, akceptującym pliki typu cookies. W celu prawidłowego przeprowadzenia procesu aktywacji w serwisie wymagany jest także adres poczty elektronicznej.
 5. Usługami świadczonymi w ramach serwisu są: Konto w Serwsie (bezpłatne), Forum (bezpłatne), usługi dostępne w Płatnej Części Serwisu (odpłatnie)
II. Rejestracja oraz uczestnictwo w Serwisie
 1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
 2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Rejestracja i aktywacja Konta przebiega za pośrednictwem stron Serwisu oraz adresu poczty elektronicznej. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza.
 4. Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba, która zaakceptowała Regulamin oraz Politykę Prywatności Serwisu tomaszslodkilive.pll oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie informacji podanych w formularzu w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rejestracji. Użytkownik godzi się na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o nowych opracowaniach rynkowych, które pojawiły się w Serwisie.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do podania w trakcie procesu zakupu usług prawdziwych, aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o swojej osobie, zgodnie z wymaganiami proceduralnymi.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do osobistego korzystania z Serwisu. Niedozwolone jest udostępnianie Konta, Loginu, Hasła osobom trzecim. Serwis tomaszslodkilive.pll nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udostępnienia Konta, Loginu, Hasła osobom trzecim.
 7. Użytkownik ma obowiązek wykorzystywania Konta zgodnie z obowiązującym Regulaminem oraz działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników.
 8. Użytkownik ma prawo do wglądu do swych danych, poprawiania swoich danych, wykonywania innych praw zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133).
 9. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z usług Serwisu, co skutkuje usunięciem jego danych z bazy użytkowników serwisu. Podstawą usunięcia danych jest przesłanie Administratorowi drogą elektroniczną informacji o odpowiedniej treści wskazując swój Login. Adres do korespondencji: tomekslodki@me.com
 10. Wydawca ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika oraz rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia oraz bez zwrotu opłaty abonamentowej, jeśli jego zachowanie lub głoszone przeze niego poglądy będą niezgodne z Regulaminem, a także w przypadku łamania przez niego w oczywisty sposób obowiązującego prawa.
 
III. Opłaty
 1. Szczegółowy opis płatnych usług oraz wysokość opłat reguluje załącznik "Warunki związane z płatną częścią serwisu".
 2. Dostęp do części płatnej serwisu następuje wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty. Aktywacja użytkownika w części płatnej następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Wydawcy u pośrednika finansowego.
 3. Opłatę wnosi się za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych udostępnionych na stronie Serwisu tomaszslodkilive.pl.
 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem payu.
 5. Dane osobowe użytkowników są przekazywane podmiotom pośredniczącym w rozliczaniu wyłącznie w celu prawidłowego wykonania usługi.
 6. Każdy użytkownik ma dostęp do danych osobowych oraz ich poprawiania. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 7. Faktury za wykupione usługi użytkownik może podejrzeć w swoim profilu. Na wyraźne życzenie wysyłamy faktury w wersji papierowej za pośrednictwem poczty polskiej. W tym celu prosimy o przesłanie na mail tomekslodki@me.com prośby o wysłanie faktury papierowej.
IV. Reklamacje
 1. Wydawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
 2. Wydawca Serwisu zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania systemu tomaszslodkilive.pl z uprzednim odpowienio wcześniejszym powiadomieniem użytkowników (przerwy techniczne). Przerwy techniczne będą ograniczone do niezbędnego minimum.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji, jednak Wydawca zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona problemów wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.
 4. W przypadku, gdy klient kupi wadliwy produkt, składając reklamację, będzie mógł wybrać między naprawą, wymianą, obniżeniem ceny, a odstąpieniem od umowy.
 5. Wydawca w przypadku zwrotu towaru zobowiązuje się do zwrotu kosztów wysyłki (wraz z kwotą za zwracany towar) - ale w określonych granicach – tzn. najtańszego z możliwych sposobów dostarczenia zakupionego produktu.
 6. W razie jakichkolwiek wątpliwości można skontaktować się z Wydawcą pod poniższym adresem:                                                    Ul. Al.Ujazdowskie 37/7 Warszawa.
 7.   e-mail: tomekslodki@me.com
V. Odpowiedzialność
 1. Wszystkie opracowania, treści zawarte w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 2. Zawarte w Serwisie opracowania i treści nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jako doradztwo inwestycyjne w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) z późniejszymi zmianami.
 3. Opracowania i treści zawarte w Serwisie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące in-strumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
 4. Serwis tomaszslodkilive.pl nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść Użytkownik w wyniku zawarcia którejkolwiek z opisywanych transakcji.
 5. Decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Użytkownika. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na stronach Serwisu transakcji, każdy Użytkownik powinien indywidualnie, pomijając informacje publikowane na stro-nach Serwisu, określić jej potencjalne ryzyko, możliwe korzyści oraz straty z nią związane, jak również jej charak-ter, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe.
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umiesz-czane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Wydawcy Serwisu. Wydawca zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
VI. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Wydawcę, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco poprzez odpowiednie komunikaty w Serwisie w postaci nowego tekstu Regulaminu wraz z informacją o ich dokonaniu oraz prawie wypowiedzenia umowy przez Użytkownika jeżeli nie akceptuje regulaminu. Do spraw rozpoczętych przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu, ma zastosowanie odpowiednia poprzednia wersja Regulaminu.
 2. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić o takiej decyzji.
TOP